STADGAR FÖR DANDERYDSKÖREN
Antagna 1974-02-20, ändrade 1978-10-11, 2002-10-29, 2011-08-22, 2016-10-05, 2017-09-20.

§ 1 ÄNDAMÅL
DANDERYDSKÖREN har till ändamål att verka för utövande och befrämjande av god, blandad körsång. För detta ändamål skall kören anordna egna konserter och medverka vid olika kulturella arrangemang.
Inom kören skall bedrivas sångteknisk och musikteoretisk utbildning.

§ 2 MEDLEMSKAP
Dirigenten beslutar om medlemskap i kören efter provsjungning.
Till hedersmedlem kan styrelsen utse den som under lång tid gjort kören utomordentliga tjänster.

§ 3 STYRELSE
Styrelsen består av ordförande, samt 4 ledamöter. Vid behov kan dirigenten adjungeras till styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga poster.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst två styrelseledamöter så påfordrar.
Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller vice ordföranden samt minst två ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Körens firma tecknas av ordföranden, vice ordföranden och kassören, var för sig.

§ 4 ÅRSMÖTE
Körens räkenskapsår omfattar 1/7 – 30/6
Årsmöte skall hållas före den 1 oktober och behandla följande ärenden:
1. Val av ordförande för dagens förhandlingar.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Revisionsberättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av styrelseledamöter.
8. Val av två revisorer jämte en suppleant.
9. Fastställande av årsavgift.
10. Övriga ärenden.
Vid årsmötet må till beslut ej upptagas annat ärende än sådant som angivits i kallelsen till mötet.
Som mötets beslut gäller den mening som vunnit högsta röstetalet. Omröstning sker öppet, om ej annat yrkas. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Kallelse till årsmöte sker skriftligt minst åtta dagar före mötet.

§ 5 EXTRA MÖTE
Extra möte hålls då styrelsen så finner erforderligt eller minst sju medlemmar så påyrkar. För mötet gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för årsmöte.

§ 6 PROTOKOLL
Vid årsmöte, extra möte samt styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

§ 7 FÖRSÄKRING
Körens egendom skall brandförsäkras.

§ 8 STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar fordras 2/3 majoritet vid årsmöte eller extra möte.

§ 9 UPPLÖSNING
Kören upplöses om 2/3 av medlemmarna så beslutar. Dock måste den bestå av minst åtta(8) medlemmar.

§ 10 FÖRFARANDE MED TILLGÅNGAR
I händelse av upplösning beslutar mötet hur man ska förfara med körens tillgångar.